เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพ1

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 math << Click

Advertisements

หลักสูตรสถานศึกษา 2551 (V.Thai + V.Eng)

ปกหลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลาง 51 V.Thai

1_Background_p_1-41_edit_final_reviewed  (V.Eng)

2__Thai_42-63_edit_final_review

3_Math_64-105_edit_final_review

4_Science106-150_edit_final_review

5_Social_Studies_151-186_edit_final_review

6_Health_and_Physical__187-211_edit_final_review

7_Arts_212-237_edit_final_review

8_occupation_238-255_edit_final_review

9_languages_edit_final_review

Contents_edit_final

Cover_edit_final

Directive_of_the_Ministry_of_Education_edit_final

Foreward_edit_final